A A A


Poskytovanie informácií k žiadostiam
o úver a k zmluvám o poskytnutí úveru

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PODPORU:

Žiadateľ o poskytnutie podpory predkladá písomnú žiadosť na ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby, nie priamo na Štátny fond rozvoja bývania. Na mestskom úrade záujemcovia obdržia okrem vysvetlenia podmienok poskytnutia podpory aj všetky potrebné tlačivá k žiadosti o poskytnutie podpory.  

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ:  

1) Informácie o  možnosti poskytnutia podpory zo ŠFRB:
Vám poskytnú zmestnanci mestských úradov v sídle okresov príslušných podľa miesta stavby

2) Ostatné informácie
Infolinka 0850 166 031, prípadne e-mailová adresa info[at]sfrb[dot]sk

Návrat hore