A A A


Organizačná štruktúra

Štátny fond rozvoja bývania je právnická osoba so sídlom v Bratislave /IČO 31749542/, zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na  financovanie osobitne určených úloh ako účelový fond.

Organizačná štruktúra

Návrat hore