A A A


Súvisiace legislatívne predpisy

Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády SR č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Zákon č. 134/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Zákon 546/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje povinné zverejnenie zmlúv uzatvorených po 1. januári 2011 - úplné znenie
Vyhláška MVRR SR 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu - úplné znenie
Zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy - úplné znenie
Vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - úplné znenie
Zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - úplné znenie
Opatrenie MPSVR SR č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima - úplné znenie
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - úplné znenie
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - úplné znenie

 

 

Návrat hore