A A A


 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 1134.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 576.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 576.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 169.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_pager_none::post_execute() should be compatible with views_plugin_pager::post_execute(&$result) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_pager_none.inc on line 69.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.

Informácie pre mestské úrady

Informácia pre zamestnancov MsÚ a MÚ, ktorí spravujú agendu ŠFRB

 

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) informuje zamestnancov MsÚ a MÚ, ktorí spravujú agendu ŠFRB o skutočnosti, že klientom ŠFRB, s ktorými budú uzatvárané zmluvné vzťahy ohľadom poskytnutia podpory od

1.7.2013

budú finančné operácie vykonávané v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke a.s..

 

Klientom ŠFRB, ktorí mali uzatvorený zmluvný vzťah pred uvedeným termínom bude čerpanie finančných prostriedkov plynúť v komerčnej banke tak, ako majú doposiaľ dohodnuté.

            Vážení kolegovia, pre jednotné usmernenie pri čerpaní finančných prostriedkov v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. Vám bude zaslaný Pracovný postup priamo na mail.

 

Ďakujem za spoluprácu a želám príjemný deň.

 

 

                                                                                  Ing. Viera Stepanovová

                                                                                        Metodička ŠFRB

V Bratislave, 28.6.2013

 

Informácia pre zamestnancov MsÚ a MÚ, ktorí spravujú agendu ŠFRB

 

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) informuje zamestnancov MsÚ a MÚ, ktorí spravujú agendu ŠFRB, ohľadom listu zasielaného klientom pod názvom  

„Výzva na oznámenie zmien v identifikačných údajoch klienta k úverovej zmluve“ (ďalej len list)  nasledovne:

pokiaľ klient uvedený list prinesie na MsÚ alebo MÚ po termíne uvedenom v ňom, prípadne po termíne predošlých usmernení, žiadame Vás, aby ste pri jeho predložení a spracovaní postupovali v zmysle usmernenia.  

Zároveň Vás žiadame, aby ste Vami zozbierané listy zaslali v obálke do ŠFRB vždy
k 15. a 30. dňu v mesiaci. Listy prosím akceptujte do 31.12.2013.

Ďakujem za spoluprácu a želám príjemný deň.

 

 

                                                                                                              Ing. Viera Stepanovová

                                                                                                                    Metodička ŠFRB

V Bratislave, 28.6.2013

 

Usmernenie a vzory listov:

Zmena osoby štatutárneho zástupcu ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania oznamuje, že dňom 01. 09. 2012 bola do funkcie riaditeľky ŠFRB menovaná Ing. Dana Pištová.

Štátny tajomník MDVRR SR F. Palko navštívil Štátny fond rozvoja bývania
Dňa 19. apríla 2012 navštívil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). S vedením ŠFRB za účasti generálneho riaditeľa sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR Pavla Baxu rokovali na tému rozvoja bytovej výstavby na Slovensku prostredníctvom štátnej podpory zo ŠFRB so zameraním hlavne na možnosti oživenia výstavby nájomných bytov. Ďalšou témou rokovania bola príprava nového zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Po skončení rokovania sa uskutočnil tlačový brífing.

ŠFRB/20.4.2012

UPOZORNENIE PRE KLIENTOV A ŽIADATEĽOV O PODPORU ZO ŠFRB

 

Štátny fond rozvoja bývania upozorňuje svojich klientov a žiadateľov o podporu zo ŠFRB, že žiadosti o súhlas s dodatočnými zmenami zmluvných podmienok alebo technického riešenia stavby, prípadne žiadosti na prehodnotenie rozhodnutí o neposkytnutí podpory v komisii musia byť doručené na ŠFRB prostredníctvom príslušného MsÚ.

 

Ing. Zuzana Petrášová
vedúca odboru metodiky,
koordinácie a podpory rozvoja bývania

 

ŠFRB / 5.10.2011

 

 

 

            Štátny fond rozvoja bývania poveruje pracovníkov mestských úradov, aby prípadné zmeny použitých materiálov alebo technických riešení stavby, ktorými nedôjde ku zmene počtu bytových jednotiek stavby, k zmene veľkosti podlahovej plochy bytov, k zhoršeniu technických parametrov stavby, k podstatným zmenám projektového riešenia, ani ku zvýšeniu oprávnených nákladov stavby, na návrh stavebníka overili a podľa posúdenia odsúhlasili. Súčasťou návrhu musí byť aj súhlasné stanovisko spracovateľa projektu stavby. K predmetnej žiadosti mestský úrad vydá stanovisko, ktoré zašle na vedomie veriteľovi. ŠFRB podľa potreby vykoná kontrolu na overenie povolených zmien.

            Upozorňujeme, že zmeny stavebných materiálov alebo technických riešení kde je dlžníkom obec, odsúhlasuje príslušný krajský stavebný úrad.

 

 

                                                                        Ing.  Zuzana Petrášová

                                                             vedúca odboru metodiky, posudzovania

                                                                     a podpory rozvoja bývania

07.02.2011

 

 

Štátny fond rozvoja bývania upozorňuje pracovníkov mestských úradov, na doručovanie kolaudačných rozhodnutí a dokladov k predĺženiu 24 mesačnej lehoty výstavby.

K doručeniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia,  /ďalej KR/  vždy zasielať originál, alebo overenú kópiu, ŠFRB akceptuje aj overenie KR MsÚ.

KR zasielať  do 14 dní odo dňa dátumu  právoplatnosti  uvedenom na kolaudačnom rozhodnutí  doručiť aj s číslom úverovej zmluvy na adresu ŠFRB, nečakať a nezasielať až so záložnými zmluvami.

KR, ktoré je vydané na výstavbu bytu v bytovom dome, musí mať príslušným mestským úradom doplnené a potvrdené /pečiatka a  podpis zodpovedného pracovníka/ tieto údaje: meno a  priezvisko klienta, poschodie a číslo bytu.

Preberací a  odovzdávací protokol  o ukončení prác, alebo zápis o odovzdaní a prevzatí o ukončení prác /originál, alebo overená kópia/, musí obsahovať všetky údaje: meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka, zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný alebo technický dozor, iní účastníci konania.

Zvýšenie úrokovej sadzby úveru nastáva v nasledovných prípadoch:

 • ak kolaudačné rozhodnutie nebude vydané z dôvodu nedokončenia prístupovej komunikácie, príp. inžinierskych sietí nachádzajúcich sa za hranicami stavebného pozemku, ak sú uvedené v stavebnom povolení a majú byť vybudované na vlastné náklady stavebníka;
 • ak dodávateľské firmy nedodržia stanovené termíny, resp. ak kolaudačné rozhodnutie nebude vydané na základe neodborne zrealizovaných stavebných prác;
 • ak stavba nebude dokončená a skolaudovaná z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo finančných problémov klienta

O odklad k doručeniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, za nedodržanie 24 mesačnej lehoty výstavby, je možné požiadať iba v týchto prípadoch a vždy iba písomnou žiadosťou doručenou na adresu Štátneho fondu rozvoja bývania, alebo zaslané príslušným MsÚ

 • ak je klient vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie,  viac ako dva mesiace nepretržite
 • ak je klient dlhodobo na PN, viac ako dva mesiace nepretržite
 • ak je klient v rozvodovom konaní,  právoplatný rozsudok o rozvode a doklad o vysporiadaní BSM,
 • ale iba pred uplynutím časovej lehoty 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu s tým, že doloží originál, alebo overenú kópiu dokladu.

ŠFRB žiada pracovníkov mestských úradov poverených agendou ŠFRB, aby pri kontakte so žiadateľmi o podporu vo forme úveru informovali (týka sa to len fyzických osôb nepodnikateľov), že aktuálny zoznam sprostredkovateľov ŠFRB v zmysle zákone o ochrane osobných údajov sa nachádza na webovej stránke v časti Legislatíva - Ochrana osobných údajov - Sprostredkovatelia. Za spoluprácu ďakujeme.    

Návrat hore