A A A


 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 1134.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 576.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 576.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 169.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_pager_none::post_execute() should be compatible with views_plugin_pager::post_execute(&$result) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_pager_none.inc on line 69.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.

Informácie pre klientov v zmluvnom vzťahu so ŠFRB

Mimoriadna splátka úveru, zníženie/zvýšenie mesačnej splátky úveru

 • Dlžník môže realizovať mimoriadne splátky úveru maximálne 2x ročne. Minimálna výška mimoriadnej splátky úveru je 1.500,-Eur pre fyzické osoby a 15.000,-Eur pre právnické osoby, SVB, obce a mestá
 • V písomnej žiadosti o mimoriadnu splátku úveru dlžník  uvedie výšku mimoriadnej splátky a zároveň požiada o skrátenie termínu splatnosti úveru alebo úpravu výšky mesačnej splátky
 • V písomnej žiadosti o zníženie alebo zvýšenie mesačnej splátky dlžník uvedie výšku mesačnej splátky. Platí zásada, že pri znižovaní mesačnej splátky musí byť zachovaná lehota splatnosti úveru ako aj vek dlžníka – úver musí byť splatený do 65 rokov veku dlžníka. V prípade ak dlžník požiada o zvýšenie mesačnej splátky úveru, nie je možné po jej realizácii  znovu požiadať o zníženie mesačnej splátky úveru.
 • Schválenie mimoriadnej splátky/zníženie alebo zvýšenie mesačnej splátky úveru je možné len u dlžníkov, ktorí riadne splácajú úver a  nemajú žiadnu omeškanú splátku. 

 

Odklad splátok úveru

 • Odklad splátok úveru sa povoľuje na dobu 6 mesiacov s možnosťou opätovne predĺžiť odklad splácania úveru o ďalších 6 mesiacov, maximálne však na dobu jedného roku. Odklad splácania úveru sa povoľuje v plnej výške anuitnej splátky, s podmienkou, že  úročenie zostatku úveru sa nepozastavuje.
 • Odklad splácania úveru je možný max. 3x po 6 mesiacov počas celej doby splácania úveru.
 • V písomnej žiadosti o odklad splátok úveru musí byť uvedený dôvod, prečo dlžník žiada o odklad splátok úveru.

Platí zásada, že v čase schvaľovania žiadosti o odklad splátok úveru nesmie byť dlžník/dlžníci v omeškaní so splácaním úveru

Prílohy k žiadosti v prípade fyzickej osoby:

 • ak je dlžník v hmotnej núdzi – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi
 • ak je dlžník evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o registrácii na ÚPSVaR SR.
 • ak je dlžník dlhodobo práceneschopný – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o práceneschopnosti vystavené ošetrujúcom lekárom
 • ak u dlžníka nastane výrazný pokles príjmu – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o príjme, resp. krátenie úväzku vystavené zamestnávateľom
 • ak je dlžník  poberateľom iba materského alebo rodičovského príspevku –  je potrebné doložiť originál Potvrdenia zo Sociálnej poisťovne

Prílohy k žiadosti v prípade  obcí a miest:

 • výpis o výške mesačne poukazovaných podielových daní z Daňového úradu v zmysle platného zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
 • zaslanie ročného rozpočtu za príslušný kalendárny rok
 • rozhodnutie obecného alebo mestského  zastupiteľstva o spôsobe riešenia dopadu krátenia príjmovej položky rozpočtu obce, mesta na výdavkovú časť s tým, že po sumarizácií prípadných rezerv v rozpočte obce, mesta sa uplatní požiadavka odkladu splácania úveru

Prílohy k žiadosti v prípade SVB a SBD

 • Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bol odsúhlasený odklad splátok úveru
 • Originál Potvrdenia z banky o aktuálnom zostatku na účte FPUO
 • Originál dokladu o mesačnej tvorbe FPUO

 

Zmena v osobe dlžníka v prípade rozvodu a rozdelenia Bezpodielového vlastníctva manželov

K posúdeniu zmeny v osobe dlžníka v prípade rozvodu je potrebné zo strany dlžníka, ktorý bude preberať splácanie úveru predložiť:  

 • Originál   alebo overenú kópiu  Právoplatného  rozsudku o rozvode
 • Originál alebo overenú kópiu dohody o Bezpodielovom vysporiadaní majetku po rozvode manželstva
 • Originál Potvrdenia o prijme  za posledné tri mesiace na predpísanom tlačive
 • V prípade ďalších úverov – kópie úverových zmlúv
 • Originál Čestného prehlásenie, že nemá žiadne úvery, podpísané dlžníkom (len v prípade ak dlžník nemá žiadne úvery)
 • Originál potvrdenia o návšteve školy ak má dlžník v opatere neplnoleté deti

 

Zmena v osobe dlžníka v prípade úmrtia dlžníka

K posúdeniu zmeny v osobe dlžníka v prípade úmrtia jedného z dlžníkov je zostávajúci dlžník povinný predložiť:

 • Úmrtný list
 • Právoplatné Rozhodnutie o dedičskom konaní

Ak bol dlžník v úverovom vzťahu spolu s manželom/manželkou, príp. ďalším dlžníkom je povinný pozostalý dlžník  pokračovať v splácaní úveru. Pozostalý dlžník však môže požiadať aj o odklad splátok úveru

 

Zmena správcu bytového domu

K posúdeniu zmeny správcu bytového domu je potrebné predložiť:

 • Výpoveď vlastníkov bytov pôvodnému správcovi bytového domu
 • Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bola odsúhlasená zmena správcu bytového domu
 • Výpis z OR, príp. ŽR , registra spoločenstva vlastníkov bytov a iného registra
 • Zmluva o výkone správy s novým správcom bytového domu
 • Kópia Zmluvy s bankou o  zriadení účtu FPUO
 • Originál Potvrdenia z banky o aktuálnom zostatku na účte FPUO
 • Potvrdenie z banky, že na tomto účte nie je zriadené žiadne záložné právo
 • Originál dokladu o mesačnej tvorbe FPUO
 • Doklad o súčasných pohľadávkach – dlžníci, neplatiči
 • List vlastníctva s kolkom nie starší ako 1 mesiac

V prípade, že v súvislosti so zmenou správcu bytového domu  bola zmena aj v poistení bytového domu, dlžník je povinný predložiť:

 • Overenú kópiu poistnej zmluvy
 • Originál potvrdenia o vinkulácii poistenia v prospech ŠFRB
 • Kópiu dokladu o zaplatení poistného

 

Zmena stavebného dozoru pri výstavbe alebo obnove nehnuteľnosti

K žiadosť o zmenu  stavebného dozoru pri výstavbe alebo obnove nehnuteľnosti je potrebné predložiť:

 • Zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bola odsúhlasená zmena stavebného dozoru v prípade obnovy bytového domu
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon  stavebného dozoru
 • Čestné prehlásenie stavebného dozoru, že vykonáva dozor na predmetnej stavbe a nie je v pracovnom, príbuzenskom a inom vzťahu k dodávateľovi stavby


Zmena trvalého pobytu dlžníka/dlžníkov

K žiadosti o zmenu trvalého pobytu je potrebné predložiť:

 • originál Potvrdenia obecného/mestského úradu o zmene trvalého pobytu


Na stiahnutie:

 

Predčasné splatenie úveru bude umožnené každému žiadateľovi o predčasné splatenie úveru s výnimkou úverov na obstaranie nájomných bytov, kde je zmluvne dohodnutá podmienka zachovania nájomného charakteru po dobu 30 rokov.

V zmysle Zákona 150/2013 § 18 bod 7 je predčasné splatenie úveru bez poplatku.

Žiadateľ môže požiadať o predčasné splatenie len písomnou formou na poštovú adresu ŠFRB. Doručenú žiadosť ŠFRB považuje za záväznú.

Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.


Vzor žiadosti na stiahnutie:

V zmysle Zákona 150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov možno dlžníkovi podľa § 7 ods. 1 písm. a)  počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak

a)  sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojil dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,

b)  písomne požiada fond o odpustenie časti úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru a

c)  dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena b) má splnené záväzky voči fondu.

Ak ku dňu podania žiadosti  je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.

Žiadosť je dlžník povinný  doručiť poštou na adresu ŠFRB spolu s prílohami: 

-       Overená kópia rodného listu každého dieťaťa 

-       Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa vydané príslušným obecným úradom

 Poznámka: V prípade dlžníkov, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013 môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018.

Tlačivá:

Žiadosť je potrebné adresovať v písomnej podobe  s uvedením čísla úverovej zmluvy a vlastnoručným podpisom na adresu ŠFRB. Žiadosti zaslané elektronickou poštou (e-mailom) neakceptujeme. Odpoveď sa zasiela písomne poštou na adresu trvalého pobytu klienta. Ďalej je potrebné:

 • doložiť aktuálny výpis LV so zapísanou ťarchou v prospech ŠFRB (napr. z katasterportalu )
 • mať uhradené pravidelné mesačné splátky úveru (počet dlžných splátok „0“), prípadne bezodkladne doložiť doklad o ich úhrade (poštou, e-mailom).

V prípade, že sa jedná o právnickú osobu (Spoločenstvo vlastníkov bytov, Bytové družstvo, Správca bytového domu...) musí za vlastníka bytu požiadať o súhlas s ďalším záložným právom a vyčíslenie zostatku úveru za celý bytový dom právnická osoba.

Zákonná lehota na vybavenie žiadosti je štandardne 30 dní.

 

ROZHODNUTIE č. 1/2012

 o zrušení zmluvnej podmienky čerpania podpory na základe zálohových faktúr

 

Riaditeľka Štátneho fondu rozvoja bývania dňa 27 septembra 2012

r o z h o d l a

 o zrušení zmluvnej podmienky čerpania zálohových faktúr (obsiahnutej v článku IV Zmluvy o poskytnutí podpory), a to s účinnosťou od 01. októbra 2012.

 Toto rozhodnutie sa zverejňuje na webovom sídle Štátneho fondu rozvoja bývania.

 

 

V Bratislave, dňa 27.9.2012

 

 

 

                                                                                                          Ing. Dana Pištová

                                                                                       riaditeľka

                                                                                               Štátneho fondu rozvoja bývania

 

Štátny fond rozvoja bývania upozorňuje svojich klientov a žiadateľov o podporu, že

v zmysle zákona č. 150/2003 Z.z. o ŠFRB § 9 ods.5 je termín dokončenia stavby 24 mesiacov

odo dňa otvorenia účtu.

 • V prípade, že stavba, na ktorú bola poskytnutá podpora vo forme úveru zo ŠFRB podlieha kolaudácii podľa stavebného zákona, termínom dokončenia stavby je deň právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené užívanie stavby.
 • V prípade, že stavba, na ktorú bola poskytnutá podpora vo forme úveru zo ŠFRB nepodlieha kolaudácii podľa stavebného zákona, termínom dokončenia stavby je deň, kedy došlo k protokolárnemu odovzdaniu stavby, prípadne deň, kedy došlo k revízii stavebných práv certifikovaným orgánom, ktorý o tejto skutočnosti vydal revíznu správu.

 

 

Lehota výstavby vrátane kolaudácie je určená podľa úverovej zmluvy 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu. V prípade, že Kolaudačné rozhodnutie príp. Preberací a odovzdávací protokol o ukončení prác nenadobudne právoplatnosť v lehote 24 mesiacov od dňa otvorenia účtu, pristúpi ŠFRB k zvýšeniu úrokovej sadzby v zmysle úverovej zmluvy a zároveň si uplatní sankcie v zmysle  zákona 150/2013 Z.z. o ŠFRB § 18 ods. 3.

Originál, alebo overenú kópiu právoplatného Kolaudačného rozhodnutia príp. Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu o ukončení prác je dlžník povinný zaslať na adresu ŠFRB do 14 dní odo dňa dátumu právoplatnosti uvedenom na kolaudačnom rozhodnutí príp. na protokole k odovzdaniu stavby.

Overenie kópie právoplatného Kolaudačného rozhodnutia príp. Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu o ukončení prác nie je spoplatnené na mestskom úrade, na ktorom si klient podával žiadosť o úver. Kolaudačné rozhodnutie, ktoré je vydané na výstavbu bytu v bytovom dome, musí mať príslušným mestským úradom doplnené a potvrdené /pečiatka a  podpis zodpovedného pracovníka/ tieto údaje: meno a  priezvisko klienta, poschodie a číslo bytu.

Preberací a  odovzdávací protokol  o ukončení prác, alebo Zápis o odovzdaní a prevzatí ukončených prác, musí obsahovať všetky údaje: meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka, zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný alebo technický dozor, iní účastníci konania, dátum ukončenia preberacieho konania.

Šfrb upozorňuje dlžníkov, že spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby je potrebné predložiť aj energetický certifikát stavby. Túto povinnosť má dlžník len v prípade, ak bol úver poskytnutý na zateplenie stavby.

 

Výpočet a kontrolu IBAN pre Slovenskú republiku nájdete na stránkach Národnej banky Slovenska:

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku


Online výpisy pre klientov - PO

(Používajte internetový prehliadač INTERNET EXPLORER)

Návrat hore