A A A


 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.
 • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_field.inc on line 1134.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 576.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 576.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 169.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_pager_none::post_execute() should be compatible with views_plugin_pager::post_execute(&$result) in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_pager_none.inc on line 69.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /webspace/38/10/10/0050101038/sites/all/modules/views/views.module on line 1113.

Zriadenie a správa
Štatút ŠFRB
Rada ŠFRB

Zriadenie a správa Štátneho fondu rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom  fonde rozvoja bývania,ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania.

S účinnosťou od 1.1.2014 je platný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/2013  Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Zákonom č. 150/2013 Z. z. sa zrušili nasledovné právne normy

 1. Zákon č. 607/2003 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 349/2007 Z. z, zákona č. 518/2008 Z. z., zákona č. 265/2009 Z. z. a zákona č. 302/2012 Z. z.,

 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

 3. V znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 547/2008 Z. z.,

 4. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,

 5. Na ktorú sa poskytuje štátna podpora v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 535/2009 Z. z.

Postavenie  a pôsobnosť fondu

 1. Fond riadi a za jeho činnosť zodpovedá štatutárny orgán, ktorým je generálny riaditeľ fondu.

 2. Generálneho riaditeľa fondu vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 3. Fond sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,

 4. Uzneseniami vlády, štatútom fondu a organizačným poriadkom fondu, vnútornými riadiacimi normami fondu.

 5. Fond je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupujúci vo svojom mene.

 6. Prostredníctvom fondu sa financujú priority štátnej bytovej politiky schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

 7. Fond je finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva.

Hospodárenie fondu 

 1. Za hospodárenie fondu zodpovedá generálny riaditeľ fondu.

 2. Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

 3. Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

 4. Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.

 5. Prostriedky fondu možno použiť na

  a)     štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu

  b)     výdavky súvisiace s činnosťou fondu.

 6. Pre platobný styk a zúčtovanie pri poskytovaní podpory zo svojich prostriedkov si fond zriaďuje účty v Štátnej pokladnici.

 7. Fond môže poveriť vykonávaním finančných operácií súvisiacich s používaním prostriedkov fondu len banku so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Správa fondu

Správu fondu v súlade so zákonom č.150/2013 Z. z. a Štatútom ŠFRB vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Rada fondu

 1. Radu fondu zriaďuje minister ako svoj poradný orgán pre tvorbu a použitie prostriedkov  fondu.
 2. Rada fondu má 7 členov a to 1 zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, 1 zástupca organizácie zastupujúci stavebných podnikateľov, 2 zástupcovia Štátneho fondu rozvoja bývania a 3 zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorých vymenúva a odvoláva minister na základe vlastného výberu. 
 3. Predsedom Rady fondu je generálny tajomník ministerstva, alebo iný zamestnanec ministerstva, ktorého vymenúva minister podľa odseku 2 tohto článku.
 4. V mene Rady fondu koná jej predseda.

Členovia Rady fondu 

1Mgr. Tibor Šimoni, MBA /predseda/
   generálny tajomník služobného úradu MDV SR

2. Ing. Juraj Kurňavka
    generálny riaditeľ ŠFRB

3. JUDr. Peter Horváth
   zástupca generálneho riaditeľa ŠFRB

4. Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.
    generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja MDV SR

5. Ing. Viera Šoltysová
    generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania MDV SR

6. Ing. Milan Muška
    výkonný podpredseda ZMOS

Návrat hore