A A A


Záložné zmluvy a poistenie nehnuteľnosti

Usmernenie k zriadeniu záložného práva


 Upozorňujeme klientov, že že na základe rozhodnutia generálnej riaditeľky Štátneho fondu rozvoja bývania došlo k týmto zmenám pri zriaďovaní záložného práva po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia:

  • Predmetom záložného práva bude Budova a pozemky, na ktorých Budova stojí a pozemky tvoriace prístup k verejnej komunikácii, spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo Budovy uvedené na liste/och vlastníctva.
  • K zakladanej  nehnuteľnosti musí byť zabezpečený prístup k verejnej komunikácii.
  • Na predloženom liste vlastníctva nemôže byť zapísané predkupné právo, zabezpečovací prevod práva, vecné bremeno osobnej povahy „in personam“ napr. právo doživotného bývania a užívania nehnuteľností (vecné bremeno „in rem“ viažuce sa k nehnuteľnosti ako napr. prípojky, právo prechodu cez pozemok a pod. je možné akceptovať, ak to zásadne nezhoršuje užívanie zakladanej nehnuteľnosti a nakoľko sa viažu k nehnuteľnosti prechádzajú aj na nadobúdateľov).

ŠFRB vyhotoví záložné zmluvy na základe predložených dokladov od klienta:

  • 1x výpis z listu vlastníctva prípadne listov vlastníctva s kolkom nie starším ako 1 mesiac;
  • katastrálna mapa alebo geometrický plán (okrem bytov v bytovom dome)
  • znalecký posudok nie starší ako 3 mesiace
  • 1xkópia poistnej zmluvy pre prípad živelných udalostí, ktorou je poistená zakladaná nehnuteľnosť,  overená pracovníkom MsÚ pre výkon činnosti ŠFRB
  • originál Potvrdenia o vinkulácii poistného plnenia v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
  • 1x  kópia dokladu o úhrade poistného overená pracovníkom MsÚ pre výkon činnosti ŠFRB
  • Potvrdenie o trvalom pobyte alebo kópia občianskeho preukazu odsúhlasená pracovníkom MsÚ povereného pre výkon činnosti ŠFRB

                ŠFRB zasiela klientom na podpis vypracované Záložné zmluvy v 5 vyhotoveniach a Návrh na vklad záložného práva v 3 vyhotoveniach.
                Klient si ponechá 2 vyhotovenia Záložných zmlúv a 2 vyhotovenia Záložných zmlúv spolu s 3 vyhotoveniami Návrhov na vklad záložného práva podá na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore.
Podanie je klient povinný dokladovať na ŠFRB zaslaním 1 vyhotovenia Návrhu na vklad záložného práva s pečiatkou príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor a 1 vyhotovenia podpísanej Záložnej zmluvy a to obratom,   najneskôr do 5 dní od podania.

Upozorňujeme, že klienti ŠFRB môžu zriadiť záložné právo aj na rozostavaný rodinný dom, teda pred kolaudáciou.

 

USMERNENIE ohľadom poistenia nehnuteľnosti a vinkulácie poistenia

 

Klient je povinný podľa úverovej uzavrieť poistnú zmluvu voči živelným pohromám a zriadiť vinkuláciu poistného plnenia z poistnej udalosti v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) pred alebo po skolaudovaní stavby. K uvedenému je potrebné, aby predložil príslušnej poisťovni, v ktorej má poistenú nehnuteľnosť, Žiadosť o vinkuláciu poistenia. Poisťovňa následne potvrdí Potvrdenie o zriadení vinkulácie poistného plnenia z poistnej udalosti, ktoré klient zašle ŠFRB.

Upozorňujeme, že ŠFRB akceptuje tlačivo uvedené na svojej webovej stránke. Tlačivo musí byť riadne vyplnené, podpísané a opatrené pečiatkou príslušnej poisťovne.

Tlačivá:

Nvrat hore